ព័ត៌មានជាតិ

គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៨ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩


គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៨ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ២,៧៧០,៤៣៧នាក់។
សម្រាប់លទ្ធផលចាក់វ៉ាក់សាំងគោលដៅ១០លាននាក់ បានចំនួន២៧.៧០%។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង