ព័ត៌មានជាតិ

វ៉ាក់សាំង អាចជួយការពារជីវិតរបស់អ្នកបាន! អ្នករស់នៅ #ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ


 វ៉ាក់សាំង អាចជួយការពារជីវិតរបស់អ្នកបាន! អ្នករស់នៅ #ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ សូមកុំឲ្យខកខាន កម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំង បានមកដល់ហើយ!!

 សូមប្រជាពលរដ្ឋ រស់នៅ  ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ អញ្ជើញទៅចាក់វ៉ាក់សាំង  ដូសទី១ (១០ មិថុនា ដល់ ២៣ មិថុនា ២០២១) និង ដូសទី២ ​(២៥ មិថុនា ដល់ ០៨ កក្កដា ២០២១) នៅតាមទីតាំងដូចខាងក្រោមនេះ ដោយត្រូវទៅជួបអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានយកលិខិតអញ្ជើញជាមុនសិន!

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង