ព័ត៌មានជាតិ

នាយក UNDP ប្រចាំកម្ពុជា ថា កម្ពុជា អាចឈានមុខគេក្នុងការដឹងពីរបៀបប្រើវិធីសាស្ត្រកាន់តែទំនើប ដើម្បីកំណត់ និងការពារធនធានធម្មជាតិដ៏មានតម្លៃរបស់ខ្លួន


លោក Nick Beresford នាយក UNDP ប្រចាំកម្ពុជា បានបញ្ជាក់ថា «ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប តែមានការរីកចម្រើនលឿនដូចជាកម្ពុជា អាចឈានមុខគេក្នុងការដឹងពីរបៀបប្រើវិធីសាស្ត្រកាន់តែទំនើប ដើម្បីកំណត់ និងការពារធនធានធម្មជាតិដ៏មានតម្លៃរបស់ពួកគេ។ ការការពារធនធានធម្មជាតិដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទាំងនេះ គឺចាំបាច់សម្រាប់ធានាថាកម្ពុជានៅតែបន្តមានសុវត្ថិភាពស្បៀងអាហារ និងទឹកនាពេលខាងមុខ ហើយអាចជួយប្រទេសនេះទប់ទល់នឹងកំដៅពិភពលោកបានកាន់តែប្រសើរ។
ប្រភព: UNDP Cambodia

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង