ព័ត៌មានជាតិ

របាយការណ៍អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ទូទាំងប្រទេស


របាយការណ៍អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ទូទាំងប្រទេស (រួមទាំងក្រសួងការពារជាតិ)

ពីថ្ងៃទី១០ខែ កុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង