ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការ OPEC បាននិយាយមួយថ្ងៃមុនពេលជួបប្រជុំជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្ត OPEC


អគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការ OPEC បាននិយាយមួយថ្ងៃមុនពេលជួបប្រជុំជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្ត OPEC ដែលដឹកនាំដោយ រុស្ស៊ី ដើម្បីពិភាក្សាពីកម្រិតទិន្នផលប្រេង សម្រាប់ខែកុម្ភៈខាងមុខថា លោកបានប៉ាន់ប្រមាណឃើញថា នឹងមានការធ្លាក់ ចុះទីផ្សារប្រេង នៅឆមាសទីមួយក្នុងឆ្នាំ ២០២១នេះ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង