ព័ត៌មានជាតិ

គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ នៅទូទាំងប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩


គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ នៅទូទាំងប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ហើយ មានចំនួនសរុប ២,៧៩៤,៨៩៤នាក់។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង