ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបង ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នាថ្ងៃទី ១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩


អាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបង ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នាថ្ងៃទី ១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៤នាក់ និងករណីជាសះស្បើយចំនួន ៤នាក់។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង