ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មេដឹកនាំតំបន់បាល់កង់ខាងលិច នៅរដ្ឋធានី Tirana នៃប្រទេស Albani កាលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បាននិយាយថា


-បាល់កង់៖ មេដឹកនាំតំបន់បាល់កង់ខាងលិច នៅរដ្ឋធានី Tirana នៃប្រទេស Albani កាលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បាននិយាយថា ពួកគេពេញចិត្ត នឹងផែនការវិនិយោគដ៏ធំមួយ ដែលបានប្រកាសឡើងដោយសហភាពអឺរ៉ុប សម្រាប់តំបន់បាល់កង់ ហើយពួកគេសង្ឃឹមថា នឹងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្លុកសហគមន៍អឺរ៉ុប។

#ប្រភព Reuter

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង