ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មន្រ្តីសហព័ន្ធស.រ.អា បាននិយាយកាល ពីថ្ងៃអាទិត្យថា រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក កំពុងពិចារណាផ្តល់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន Moderna


ស.រ.អា ៖ មន្រ្តីសហព័ន្ធស.រ.អា បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក កំពុងពិចារណាផ្តល់វ៉ាក់ សាំង ការពារជំងឺកូវីដ១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន Moderna តែពាក់កណ្តាលដូសសិន ក្នុងចំណោម២ដូសដើម្បីបង្កើនកម្មវិធីចាក់ ថ្នាំបង្ការ ឲ្យកាន់តែឆាប់រហ័ស ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង