ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ ដាក់ផែនការ ស្ដីពីវិធានការគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩


អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ ដាក់ផែនការ ស្ដីពីវិធានការគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ តាមបណ្ដារោងចក្រ-សហគ្រាស នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង