ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនកងទ័ព គ្រួសារកងទ័ពនិងប្រជាពលរដ្ឋ


គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ ក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនកងទ័ព,គ្រួសារកងទ័ពនិងប្រជាពលរដ្ឋ សម្រាប់ដូសទី១ បានចំនួន ១,៣២៣,៩០៨នាក់ និងដូសទី២បានចំនួន ១,២០០,៦៩៨នាក់ ។
ដោយឡែក សម្រាប់បងប្អូនរស់នៅ តំបន់ក្រហម ក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំង ដូសទី១ បានចំនួន ១,០១៣,៥៤៩ នាក់ និងសម្រាប់ដូសទី២ បានចំនួន ៩១៣,៤២១នាក់។
ប្រភព: នាយឧត្តមសេនីយ៍ ឥត សារ៉ាត់
ដោយ: ទទក

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង