ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចក្រភពអង់គ្លេសបានកត់ត្រាករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 ថ្មី


អង់គ្លេស ៖ ចក្រភពអង់គ្លេសបានកត់ត្រាករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 ថ្មី ចំនួនជាង ៥ ម៉ឺននាក់ក្នុងរយៈពេល ៦ ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង