ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តកោះកុង បន្តរកឃើញ និងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦២នាក់


អាជ្ញាធរខេត្តកោះកុង បន្តរកឃើញ និងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦២នាក់ សម្រាប់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង