ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចក្រភពអង់គ្លេសនឹងក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេនៅលើពិភពលោក ដែលនឹងចាប់ផ្តើមយុទ្ធនា ការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់សាកលវិទ្យាល័យ Oxford


អង់គ្លេស៖ ចក្រភពអង់គ្លេសនឹងក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេនៅលើពិភពលោក ដែលនឹងចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់សាកលវិទ្យាល័យ Oxford រួមសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន AstraZeneca នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះខណៈក្រសួងសុខ ភាព ជាតិរបស់ខ្លួន (NHS) បានអនុញាត្តឲ្យចាប់ផ្តើមកម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការរោគដ៏ធំបំផុត ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង