ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន៦៨ នាក់ និងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១៦ នាក់


រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន៦៨ នាក់ និងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១៦ នាក់នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង