ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិន ស្តីពីការរកឃើញវិជ្ជមាន អ្នកជំងឺកូវីដ~១៩ ចំនួន ០៦ករណី


រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិន ស្តីពីការរកឃើញវិជ្ជមាន អ្នកជំងឺកូវីដ~១៩ ចំនួន ០៦ករណី និងមានករណីស្លាប់ម្នាក់ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង