ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសអង់គ្លេស បានកត់ត្រាករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ប្រមាណ ៩,២៨៤ ករណី កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ


- អង់គ្លេស៖ ប្រទេសអង់គ្លេស បានកត់ត្រាករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ប្រមាណ ៩២៨៤ ករណី កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ និងករណីស្លាប់ថ្មី ៦ នាក់ ក្នុងរយៈពេល ២៨ ថ្ងៃក្រោយធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន COVID-19។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង