ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នាយករដ្ឋមន្រ្តីអង់គ្លេស លោក Boris Johnson បានប្រកាសដាក់សម្រាស់ប្រទេស អង់គ្លេសជាថ្មីម្តងទៀត កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ខណៈមេរោគ Covid-19 បំលែងខ្លួនថ្មី


អង់គ្លេស ៖ នាយករដ្ឋមន្រ្តីអង់គ្លេស លោក Boris Johnson បានប្រកាសដាក់សម្រាស់ប្រទេសអង់គ្លេសជាថ្មីម្តងទៀត កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ខណៈមេរោគ Covid-19 បំលែងខ្លួនថ្មី កំពុងឆ្លងរាលដាលយ៉ាងគំហុក និងមានជំងឺកាន់តែច្រើនឡើងចូល សម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង