ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យជំងឺរបស់ប្លុកសហគមន៍អឺរ៉ុបបានឱ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធថា


- អឺរ៉ុប៖ ទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យជំងឺរបស់ប្លុកសហគមន៍អឺរ៉ុបបានឱ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធ ថាវីរុសបំប្លែងខ្លួន Delta ដែលត្រូវបានគេរកឃើញលើកដំបូង នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាអាចមានដល់ទៅ ៩០ ភាគរយនៃករណីឆ្លងថ្មី នៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខទៀត។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង