ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាលពីថ្ងៃពុធ អាជ្ញាធរថៃ បានព្រមានក្រុមបាតុករមិនឲ្យប្រមូលផ្តុំ


- ថៃ៖ កាលពីថ្ងៃពុធ អាជ្ញាធរថៃ បានព្រមានក្រុមបាតុករមិនឲ្យប្រមូលផ្តុំ ដើម្បីធ្វើបាតុកម្មរំលឹកខួបបដិវត្ត Siamese ដោយយកលេសថារាជាណាចក្រនេះ កំពុងឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ យ៉ាងគំហុក។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង