ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចកំណត់ភូមិសាស្រ្ត «តំបន់លឿងទុំ»


អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចកំណត់ភូមិសាស្រ្ត «តំបន់លឿងទុំ» ក្នុងសេចក្ដីសម្រេចលេខ ១៣៩/២១ សសរ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ មកជា «តំបន់លឿង» សម្រាប់រយៈពេល ១៤ថ្ងៃ គិតចាប់ពីម៉ោងសូន្យ នាថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង