ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តកែប​ ស្ដីពី រកឃើញបុគ្គលវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៨នាក់ថ្មីបន្ថែមទៀត


រដ្ឋបាលខេត្តកែប​ ស្ដីពី រកឃើញបុគ្គលវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៨នាក់ថ្មីបន្ថែមទៀត នៅខេត្តកែប នាថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង