ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ កំពុងថ្លឹងថ្លែងថាតើគួរតែអនុញ្ញាតឱ្យមានការពន្យារពេល ក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-១៩


អាល្លឺម៉ង់ ៖ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ កំពុងថ្លឹងថ្លែងថាតើគួរតែអនុញ្ញាតឱ្យមានការពន្យារពេល ក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-១៩ ដូសទី២ របស់ក្រុមហ៊ុន BioNTech និង Pfizer រឺយ៉ាងណា ដើម្បីទុកបន្តយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំបង្ការដល់អ្នកផ្សេងទៀត ខណៈ កំពុងខ្វះខាតវ៉ាក់សាំង ហើយផែនការស្រដៀងគ្នានេះបានអនុវត្តរួចហើយ នៅអង់គ្លេសកាលពីសប្តាហ៍មុន ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង