ព័ត៌មានជាតិ

បច្ចុប្បន្នភាពជំងឺកូវីដ-១៩ នៅខេត្តស្ទឹងត្រែង គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១


បច្ចុប្បន្នភាពជំងឺកូវីដ-១៩ នៅខេត្តស្ទឹងត្រែង គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១។

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង