ព័ត៌មានជាតិ

ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃ នឹងបន្តសហការ ជាមួយបណ្តាស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធរបស់ថៃ


ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃ នឹងបន្តសហការ ជាមួយបណ្តាស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធរបស់ថៃ ដើម្បីតាមដានអន្តរាគមន៏ ជួយដោះស្រាយ និងសម្រាលការលំបាករបស់បងប្អូនក្នុងពេលមានវិបត្តិនេះ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង