ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំង Moderna បានបង្ហាញឲ្យឃើញ


- វេជ្ជសាស្ត្រ៖ ក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំង Moderna បានបង្ហាញឲ្យឃើញ ពីការរកឃើញពីប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំង នឹងមេរោគបំប្លែងខ្លួនដំបូង ដែលគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា ក្រោយពីបានសិក្សា ក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍របស់ខ្លួន។

# ប្រភព CNA

 

 

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង