ព័ត៌មានជាតិ

ខេត្តសៀមរាប រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន៦០នាក់ ជាសះស្បើយ១៦នាក់ និងស្លាប់ ១នាក់ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១


ខេត្តសៀមរាប រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន៦០នាក់ ជាសះស្បើយ១៦នាក់ និងស្លាប់ ១នាក់ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។
មកទល់ពេលនេះ ខេត្តសៀមរាប មានអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន១០៩៥នាក់ បានព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន៤០៧នាក់ ស្លាប់១១នាក់ និង៦៧៧នាក់ កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាប មណ្ឌលចត្តាឡីស័កគរុកោសល្យ និងវិក្រឹតការខេត្ត និងវិទ្យាល័យដំដែក។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង