ព័ត៌មានជាតិ

នេះជាលើកទី១ ដែលកម្ពុជាបន្តរកឃើញ អ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ រហូតដល់ចំនួន ១១៣០នាក់


នេះជាលើកទី១ ដែលកម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ រហូតដល់ចំនួន ១១៣០នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៦៧០នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ២៧នាក់។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង