ព័ត៌មានជាតិ

ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ គូសបញ្ជាក់ថា មន្ត្រីបោះឆ្នោតទាំងអស់ត្រូវតែគោរព


ប្រធាន គ.ជ.ប ថ្មី ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ គូសបញ្ជាក់ថា មន្ត្រីបោះឆ្នោតទាំងអស់ត្រូវតែគោរព និងអនុវត្តឲ្យខាងតែបាននូវច្បាប់បោះឆ្នោតបទបញ្ជា និងនិតិវិធី ក្រមសីលធម៌ ដែលមានជាធរមាន។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង