ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាលពីថ្ងៃពុធ ធនាគារពិភពលោកបានសន្យាថា នឹងបង្កើនថវិកាទិញវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងមេរោគកូវីដ១៩


- WB ៖ កាលពីថ្ងៃពុធ ធនាគារពិភពលោកបានសន្យាថា នឹងបង្កើនថវិកាទិញវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងមេរោគកូវីដ១៩ និងការអភិវឌ្ឍន៍ពីទឹកប្រាក់ចំនួន ១២ ពាន់លានដុល្លារដល់ជាង២០ ពាន់លានដុល្លារ ដោយសារមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនូវតម្រូវការហិរញ្ញប្បទាន ពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង