ព័ត៌មានជាតិ

តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ដែលត្រូវលក់រាយតាមស្ថានីយ ប្រេងឥន្ធនៈនានា ពីថ្ងៃទី១-១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១


តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ដែលត្រូវលក់រាយតាមស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈនានា ពីថ្ងៃទី១-១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ដោយប្រេងសាំងធម្មតាត្រូវលក់ ៤.០០០រៀល/លីត្រ និងប្រេងម៉ាស៊ូតត្រូវលក់៣.៦០០រៀល/លីត្រ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង