ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានការិយាល័យអឺរ៉ុប របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក បាននិយាយថា


- WHO៖ ប្រធានការិយាល័យអឺរ៉ុប របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក បាននិយាយថា បន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់នៅជុំវិញពិភពលោក បានធ្លាក់ចុះអស់រយៈពេលជាង ១០ សប្តាហ៍ ពេលនេះរលកឆ្លងថ្មីកំពុងចាប់ផ្តើមលេចឡើងស្ទុងៗ ជាបណ្តើរៗ ទៀតហើយ។

#ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង