ព័ត៌មានជាតិ

រសួងសុខាភិបាលបានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ១នាក់


ក្រសួងសុខាភិបាលបានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ១នាក់បន្ថែមទៀតជាពលករមកពីប្រទេសថៃនិងមិនមាន ករណីជាសះស្បើយនោះទេ ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង