ព័ត៌មានជាតិ

ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ បានជូនដំណឹងថា


ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ បានជូនដំណឹងថា រដ្ឋាភិបាលឡាវបានចេញវិធានការបន្តបិទខ្ទប់ប្រទេស រយៈពេល១៤ថ្ងៃបន្ថែមទៀត ចាប់ពីថ្ងៃ ០៥ ដល់ ថ្ងៃទី ១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង