ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសម៉ិកស៊ិក បានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៨,៥០៧ នាក់ កាលពីថ្ងៃពុធ


- ម៉ិកស៊ិក៖ ប្រទេសម៉ិកស៊ិក បានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ៨,៥០៧ នាក់ កាលពីថ្ងៃពុធ ខណៈចំនួនករណីមានការកើនឡើង នូវសញ្ញាមេរោគរាតត្បាត និងការចាក់វ៉ាក់សាំង មានភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងប្រទេស។

# ប្រភព Rurters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង