ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកូរ៉េ IT មួយបាន រាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Hyundai និងក្រុមហ៊ុន Apple គ្រោងនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូ


ស.រ.អា ៖ សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកូរ៉េ IT មួយបានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Hyundai និងក្រុមហ៊ុន Apple គ្រោង នឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូ លើគម្រោងការផលិតរថយន្តអគ្គិសនីស្វ័យប្រវត្តនៅខែមីនាហើយ នឹងចាប់ ផ្តើមផលិតនៅឆ្នាំ ២០២៤ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង