ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋាភិបាលបានវៀតណាម បានប្រកាសកាល ពីថ្ងៃអាទិត្យនេះថា


- វៀតណាម៖ រដ្ឋាភិបាលបានវៀតណាម បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះថាប្រទេសវៀតណាម នឹងដាក់ការរិតត្បិតនៅក្នុងតំបន់ Mekong Delta ក្នុងទីក្រុង Can Tho រយៈពេល១៤ ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះ ខណៈប្រទេសមួយនេះកំពុងប្រយុទ្ធនឹងជំងឺរាតត្បាតដ៏អាក្រក់បំផុត។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង