ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អង្គការសុខភាពពិភពលោក បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ថាប្រទេសអ្នកមានៗ


- WHO៖ អង្គការសុខភាពពិភពលោក បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ថាប្រទេសអ្នកមានៗ មិនគួរបញ្ជាទិញថ្នាំបង្ការរោគកូវីដ១៩ បន្ថែមទៀតទេ ខណៈប្រទេសផ្សេងៗទៀត នៅមិនទាន់ទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ នៅឡើយ។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង