ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ការសិក្សាមួយរបស់ចិនបានរកឃើញថា អ្នកជំងឺភាគច្រើន ដែលបានសម្រាកព្យាបាលជំងឺ Covid-19


វេជ្ជសាស្ត្រ ៖ ការសិក្សាមួយរបស់ចិន បានរកឃើញថាអ្នកជំងឺភាគច្រើន ដែលបានសម្រាកព្យាបាលជំងឺ Covid-19 ក្នុង មន្ទីរពេទ្យអាចប្រឈម នឹងរោគសញ្ញាជាច្រើនទៀត ដូចជាអស់កម្លាំង និងគេងមិនលក់រយៈពេល ៦ ខែ បន្ទាប់ពីឆ្លងរោគ នេះ ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង