ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ថៃកាលពីថ្ងៃអង្គារ នៅតែជំនះផែនការចាក់លាយវ៉ាក់សាំង ការពារមេរោគ COVID-១៩ ដែលផលិតពីក្រុមហ៊ុនពីរផ្សេងគ្នា


- ថៃ កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅតែជំនះផែនការចាក់លាយវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគ COVID-១៩ ដែលផលិតពីក្រុមហ៊ុនពីរផ្សេងគ្នា ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹងការឆ្លងរាលដាលមេរោគកាន់តែខ្លាំងឡើង បើទោះបីជាមានការក្រើនរំលឹកពីប្រធានក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពូល របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ដោយ ដោយបានថាវាជា “ និន្នាការគ្រោះថ្នាក់” មួយដែលមិនមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថា មានផលល្អសម្រាប់សុខភាពឡើយ។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង