ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា


- វៀតណាម៖ រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា ប្រទេសវៀតណាម នឹងផ្តល់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងវីរុសកូវីដ១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer រួមសហការជាមួយមន្ទីរពិសោធន៍ BioNTech ជាជំរើសទី ២ សម្រាប់មនុស្សដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដូសទីមួយរួច។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង