ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ ឧត្តមមន្ត្រីអាស៊ី-អឺរ៉ុប


សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំឧត្តមមន្ត្រីអាស៊ី-អឺរ៉ុប (ASEM SOM) នៅថ្ងៃទី០៧ និងទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ។
-----
Press Release on the Outcomes of the ASEM Senior Officials’ Meeting (SOM) via Videoconference on 07 and 09 July 2021.

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង