ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៩១៥នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៨៧៦នាក់


កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៩១៥នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៨៧៦នាក់ និងមានករណីស្លាប់ថ្មីចំនួន ៣៣នាក់។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង