ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី កាលពីថ្ងៃពុធបានរាយការណ៍ថា មានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៥៤,០០០ នាក់


- ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី កាលពីថ្ងៃពុធបានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៥៤,០០០ នាក់ ជាលើកដំបូង ធ្វើឱ្យប្រទេសនេះ ក្លាយជាតំបន់ចំណុចក្តៅថ្មីនៅអាស៊ី។

# ប្រភព Rueters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង