ព័ត៌មានជាតិ

អង្គការសុខភាពពិភពលោក​ (#WHO) មក​ដល់​ពេលនេះ មិនទាន់​ផ្តល់អនុសាសន៍​ នៅក្នុង​ការ ប្រើប្រាស់​វ៉ាក់សាំង​លាយ​គ្នា​ នៅឡើយ​ទេ


 ​#អង្គការសុខភាពពិភពលោក​ (#WHO) មក​ដល់​ពេលនេះ មិនទាន់​ផ្តល់អនុសាសន៍​ នៅក្នុង​ការ ប្រើប្រាស់​វ៉ាក់សាំង​លាយ​គ្នា​ នៅឡើយ​ទេ។
នេះជាប្រសាសន៍របស់​ លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន​ អ្នកនាំពាក្យ #ក្រសួងសុខាភិបាល

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង