ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៩៩៦នាក់ជាសះស្បើយចំនួន ៨១៣នាក់


កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៩៩៦នាក់ជាសះស្បើយចំនួន ៨១៣នាក់ និងមានករណីស្លាប់ថ្មីចំនួន ៣៩នាក់។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង