ព័ត៌មានជាតិ

ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសវៀតណាម សូមជូនដំណឹងដល់និស្សិត សិក្ខាកាម និងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងមានវត្តមាននៅវៀតណាមជ្រាបថា


ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសវៀតណាម សូមជូនដំណឹងដល់និស្សិត សិក្ខាកាម និងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងមានវត្តមាននៅវៀតណាមជ្រាបថា ជនជាតិវៀតណាម និងជនបរទេស អាចចុះឈ្មោះតាមអនឡាញ ដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង