ព័ត៌មានជាតិ

គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាល សម្រេចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ជូនប្រជាពលរដ្ឋ សរុបទូទាំងប្រទេសបានចំនួន ៥,៤១៧,៣៤៨នាក់


គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាល សម្រេចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ជូនប្រជាពលរដ្ឋ សរុបទូទាំងប្រទេសបានចំនួន ៥,៤១៧,៣៤៨នាក់ ស្មើនឹង ៥៤.១៧%។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង