ព័ត៌មានជាតិ

ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃ បង្ហាញពីបច្ចុប្បន្ន ភាពជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងប្រទេសថៃ


ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃ បង្ហាញពីបច្ចុប្បន្នភាពជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងប្រទេសថៃ ប្រចាំសប្ដាហ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ ១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង