ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ឲ្យជាសះស្បើយបានចំនួន ១០៨៧នាក់ រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី


កម្ពុជាបន្តព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ឲ្យជាសះស្បើយបានចំនួន ១០៨៧នាក់ រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៧៩០នាក់ និងមានករណីស្លាប់ចំនួន ២២នាក់។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង